ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Account: de persoonlijke digitale omgeving op de Website waar de Klant toegang tot heeft, teneinde gebruik te maken van de Dienst.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Content: het geheel aan informatie dat door RelatieLeer.nl via de Website aan de Klant ter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot opleidingen, video’s, teksten en lay‐out van de Dienst.

Dienst: RelatieLeer.nl; het aangeboden online platform waarop cursussen worden aangeboden die geabonneerden kunnen volgen.

Intellectueel eigendom: alle rechten van intellectuele of industriële aard met betrekking tot de Dienst en de Website alsmede de via de Website openbaar gemaakte Content.

Klant: de natuurlijk persoon, het bedrijf of de instelling waarmee door RelatieLeer.nl een Overeenkomst wordt gesloten.

RelatieLeer.nl: Onderdeel van WKEntertainmenT ingeschreven onder KvK-nummer: 63105705

Overeenkomst: de overeenkomst tussen RelatieLeer.nl en de Klant op grond waarvan RelatieLeer.nl zich verplicht tot het leveren van de Dienst, onverminderd alle andere verplichtingen voor RelatieLeer.nl en/of de Klant die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien.

Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e‐mail).

Ervaringsdeskundigheid: is het vermogen om op grond van eigen herstelervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel. De kennis die door reflectie op de eigen ervaringen en ervaringen van deelgenoten is vergaard, aangevuld met kennis uit andere bronnen, wordt op een professionele manier ingezet ten behoeve van anderen.

Website: het platform van RelatieLeer.nl dat via de website RelatieLeer.nl en onderliggende pagina’s beschikbaar is.

Artikel 2 – Toegang tot de Dienst

De Klant krijgt toegang tot de Dienst door een Account te registreren op de manier zoals omschreven op de Website. De Klant heeft na registratie direct toegang tot de Dienst.
De Klant staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van het Account.
De Klant verklaart, indien sprake is van een natuurlijk persoon, tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De Klant die de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt verklaart voor het registeren van het Account en het gebruik van de Dienst uitdrukkelijke toestemming te hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de Klant.

Artikel 3 – Gebruik van de Dienst

De Dienst bestaat eruit dat de Kant toegang krijgt tot de Website, waarop de Klant trainingen kan volgen middels de daarop beschikbaar gestelde Content. De Klant is zich ervan bewust dat alle informatie die wordt aangeboden door Ervaringsdeskundige is vervaardigd en aangeboden. De Dienst vervangt daarmee ten alle tijden GEEN Professionele hulp. RelatieLeer.nl is niet aansprakelijk voor schade aan door de zelfhulp ontstane situaties.
Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent RelatieLeer.nl aan de Klant een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet‐exclusief en niet‐overdraagbaar recht om van de Dienst, inclusief de Website en de Content gebruik te maken voor persoonlijke zelfhulp doeleinden.
Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden mogen de voor rekening van de Klant komende activiteiten in het kader van de Dienst, waaronder mede het gebruik van de Website en de communicatie met andere Klanten via de Dienst niet:
op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
discriminerend, gewelddadig, pornografisch, illegaal, nodeloos kwetsend of anderszins ongepast zijn, ter beoordeling van RelatieLeer.nl;
virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe‐eigenen, of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van de Dienst te omzeilen;
bestaan uit het gebruik van enige soft‐ en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijke gemaakte Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
een commercieel of promotioneel karakter hebben, tenzij RelatieLeer.nl hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, de Privacy policy van RelatieLeer.nl, of enige geldende wet‐ en/of regelgeving;
inbreuk maken op de rechten van RelatieLeer.nl en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectueel eigendom en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
de belangen en goede naam van RelatieLeer.nl kunnen schaden.

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de Dienst

RelatieLeer.nl levert de Dienst op basis van een inspanningsverplichting. RelatieLeer.nl geeft geen garantie dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. RelatieLeer.nl is tegenover de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.
De Klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst.
RelatieLeer.nl is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Klant, de Dienst, de Website en/of de Content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is.
RelatieLeer.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diensten die door derden worden aangeboden in het kader van de Website en de Dienst.

Artikel 5 – Betaling

Voor het gebruik van de Dienst kan de Klant een periodieke of eenmalige vergoeding verschuldigd zijn op basis van de door RelatieLeer.nl vastgestelde tarieven en andere afspraken. De tarieven worden uitgedrukt in Euro (EUR). Tenzij anders aangegeven zijn alle tarieven inclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege.
Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting, geldt dat RelatieLeer.nl gerechtigd is op een termijn van ten minste drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, kan de Klant het Account beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website. Indien een periodieke betaling is overeengekomen en/of niet per automatisch incasso wordt of kan worden betaald, betaalt de Klant binnen de termijn die op de factuur is vermeld. Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
Indien na het verstrijken van de termijn door RelatieLeer.nl nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Klant direct in verzuim, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is de Klant over het verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien de Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan RelatieLeer.nl de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door RelatieLeer.nl gemaakte kosten in verband met te late betalingen ten laste van de Klant. Deze kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 25,‐. Indien de Klant een natuurlijk persoon is, zal aansluiting worden gezocht bij de toepasselijke wettelijke (incasso)tarieven.
Ingeval van verzuim is RelatieLeer.nl gerechtigd de toegang tot het Account en het Gebruik van de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel op te schorten of te beperken tot het moment waarop volledig aan de betalingsverplichting is voldaan.
Klachten met betrekking tot facturen en/of dienstverlening schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

RelatieLeer.nl, haar personeel en/of voor RelatieLeer.nl werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
De Klant geeft RelatieLeer.nl volledige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de registratie van het Account of het gebruik van de Dienst.
Artikel 7 – Intellectueel Eigendom

Het Intellectueel Eigendom berust bij RelatieLeer.nl en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige rechten over te dragen aan de Klant of derden. Voor zover niet expliciet toegestaan op Directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade ‐zoals bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet ‐ is derhalve uitgesloten); en De door de Klant in het lopende kalenderjaar aan RelatieLeer.nl betaalde vergoedingen voor het gebruik van de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van RelatieLeer.nl is voortgevloeid. Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van RelatieLeer.nl geldt hetgeen bepaald in lid 1 niet. De aansprakelijkheid van RelatieLeer.nl strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor RelatieLeer.nl verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van RelatieLeer.nl of die door RelatieLeer.nl zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst).

Artikel 10 – Duur en opzegging

De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, afhankelijk van Dienst die is afgenomen (FREE MEMBER 1 MAAND, FULL MEMBER 1 JAAR, VIP MEMBER 2 JAAR). De Klant kan de Overeenkomst op elk moment beëindigen door een e‐mail of brief te sturen naar de op de Website vermelde contactgegevens, onder vermelding van ‘opzeggen abonnement’. Indien de Klant niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf kan ook direct online via de website worden opgezegd. Bij opzegging door de Klant is de Klant een vergoeding tot en met einde bepaalde tijd van de Dienst verschuldigd.
Annulering is niet meer mogelijk nadat de inlogcodes verzonden zijn. Voor die tijd is het mogelijk om binnen 7 dagen kosteloos te annuleren. Na deze 7 dagen kan er niet meer geannuleerd worden.
Het verwijderen van een Account kan door gebruikmaking van de knop ‘Account verwijderen’ op de Website. Verwijdering van een Account houdt ook opzegging van het lopende abonnement in. Een Account wordt automatisch verwijderd 6 maanden nadat het laatste abonnement is geëindigd.
RelatieLeer.nl is te allen tijde gerechtigd, zonder opgaaf van reden en zonder inachtneming van een opzegtermijn, de overeenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen. Bij het moment van opzegging is RelatieLeer.nl de Klant geen vergoeding verschuldigd.
In aanvulling op de andere (rechts)middelen die RelatieLeer.nl ten dienste staan, is RelatieLeer.nl te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de dienst te verlenen, in het bijzonder ‐ maar niet daartoe beperkt ‐ indien:
De Klant op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
RelatieLeer.nl van mening is dat de handelingen van de Klant schade aan RelatieLeer.nl of derden kunnen toebrengen;
Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt voor de Klant per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. RelatieLeer.nl verwijdert bij opzegging het Account. RelatieLeer.nl is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige Content aan de Klant te verstrekken.

Artikel 11 – Forum en toepasselijk recht

De Overeenkomst wordt beheerst door Nederland recht.
Alle geschillen tussen RelatieLeer.nl en de Klant worden bij uitsluiting beslecht door de binnen het arrondissement van Amsterdam, Nederland, bevoegde rechter.

 

Aanvullende voorwaarden RL Forum

RelatieLeer.nl biedt op RelatieLeer.nl een forum aan en vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft RelatieLeer.nl huisregels opgesteld, waar iedere gebruiker zich aan dient te houden. Deze huisregels zijn hieronder te lezen. Je krijgt alleen toegang tot het forum als je akkoord bent gegaan met de huisregels. De algemene voorwaarden en huisregels kunnen van tijd tot tijd aangepast worden en daarom vragen we je om deze af en toe nog eens door te lezen.

De huisregels zijn onderdeel van de Algemene Voorwaarden.

1. De beheerder
Het forum en RelatieLeer.nl worden beheerd door de Community Manager van RELATIELEER.NL, door de moderators en door de junior moderators, hierna gezamenlijk te noemen: de beheerder. De beheerder behoudt zich het recht voor om bezoekers het recht tot posten te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van de beheerder misdragen. Ook kan de beheerder te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te waarborgen.

2. Registratie
Om je te registreren op RelatieLeer.nl dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Tevens kan de beheerder van RelatieLeer.nl dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook verplicht om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Als je e-mailadres verandert dien je de wijziging door te geven aan het forumbeheer. Dit kan per e-mail naar forum@RelatieLeer.nl.

3.Plichten gebruikers.
De gebruiker zal bij het posten op het forum de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische of discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.
Verder dient de gebruiker de aanwijzingen van de beheerder op te volgen. Het niet opvolgen van een aanwijzing wordt gezien als provocatie van de beheerder. De gebruiker ontvangt direct een ban of er volgt een sanctie volgens het bansysteem.

4. Wat is niet toegestaan op RelatieLeer.nl?

a. Het plaatsen van berichten die in strijd zijn met de wet.
Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is voor een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun hetero/homoseksuele geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast.
b. Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust. Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur.
c. Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal. Het is voor gebruikers niet toegestaan om (soft)porno of foto’s met een duidelijke erotische lading te plaatsen op het RelatieLeer.nl forum. Ook berichten, foto’s en filmpjes die te gewelddadig zijn worden verwijderd.
d. Reclame maken, spammen.
Spam is op geen enkele manier toegestaan op RelatieLeer.nl. Hierop volgt direct een permanente ban. De gebruiker ontvangt hierover geen mail. Ook links naar veilingsites en advertentiesites zoals Marktplaats, eBay en Amazon zijn niet toegestaan. Het plaatsen van een URL in het motto wordt ook gezien als spam. Een URL mag wel in het persoonlijk profiel worden toegevoegd, mits de betreffende site niet commercieel is.
e. Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account, zonder waarschuwing.
f. Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privémateriaal.
Hieronder vallen NAW* gegevens, e-mails, Skype-gesprekken, (oude) gebruikersnamen en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie. Hieronder valt ook het noemen van medewerkers van RelatieLeer.nl bij naam of het gebruik van benamingen die verwijzen naar medewerkers van RelatieLeer.nl. Het plaatsen van het eigen e-mailadres is voor eigen verantwoording. * Naam, adres en woonplaats
g. Het aankondigen van zelfmoord, het vertonen van destructief gedrag en automutilatie. Het aankondigen van zelfmoord, het vertonen van destructief gedrag, automutilatie (of soortgelijk gedrag) levert veel onrust op onder andere gebruikers van het forum. Dit is dan ook niet toegestaan. Speel je met zelfmoordgedachten? Schakel dan direct professionele hulp in/neem contact op met je huisarts. Ook het vertonen (vermoeden) van zelfverminking en het uiten van serieuze bedreigingen naar medegebruikers en/of beheerders is niet toegestaan. Ook behoud de beheerder het recht om gebruikers die onrust veroorzaken op het forum d.m.v. zelfdestructief gedrag preventief te weren.
h. Hengelen naar romantische contacten. Als een account alleen wordt gebruikt om romantische contacten te zoeken wordt dit account direct permanent geblokkeerd. Het RelatieLeer.nl forum is een discussieplatform en geen datingsite.
i. Het bewust gebruiken van meerdere nicknames binnen één discussie. Bij dubbele nicknamen geldt dat de tweede (alternatieve) nickname, zonder waarschuwing vooraf permanent wordt geblokkeerd. Voor de hoofdnickname geldt: blokkade volgens het bansysteem. Is er sprake van “dubbelnicken” tijdens een tijdelijke ban, dan wordt die ban verlengd, dan wel omgezet naar een permanente ban.
j. Het plaatsen van spoilers. Het plaatsen van spoilers is niet toegestaan, tenzij in de titel is aangeven dat het topic spoilers bevat.
k. Het stellen van/vragen naar diagnoses of geven van aanwijzingen over medicijn gebruik. Ga hiervoor naar de huisarts of specialist. Ook het verwijzen of linken naar websites waarop geneesmiddelen, waarvoor je een doktersrecept nodig hebt, zonder recept zijn te verkrijgen is verboden.
l. Linken naar illegale sites/zaken (zoals illegale downloadsites).
Het praten over e-books is geen probleem aangezien dit op zichzelf een legaal product is dat tegen betaling legaal kan worden gedownload. Het ongeautoriseerd uitwisselen, dus het vragen naar en geven van links naar illegale downloads van e-books is echter niet toegestaan. Dit in overeenstemming met de richtlijnen van stichting Brein.
m. Onnodig quoten.
Quoten van tekst moet een functie hebben: je maakt met een quote duidelijk op welk bericht je reageert. Het quoten van een hele openingspost is niet toegestaan: het is immers logisch dat je reageert op de openingspost. Een bericht van een andere gebruiker kopiëren naar een ander topic is niet toegestaan. Het verwijzen naar een bericht in een ander topic door het plaatsen van een link is wel toegestaan.
n. Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken, petities en oproepjes. Het RelatieLeer.nl forum is een discussieplatform en geen vindplaats voor deelnemers aan onderzoeken of programma’s. We willen dan ook niet dat gebruikers hiermee worden lastiggevallen.
Oproepen die niet zijn toegestaan:
– Oproepen met een uitermate seksueel getinte (pornografische) grondslag
– Oproepen met een (verkapte) reclame-uiting
– Oproepen voor deelname aan onderzoeken of enquêtes
– Oproepen waarin een website gepromoot wordt
– Oproepen met een medische grondslag (donoren, medische testpanels)
– Oproepen van andere media (TV/bladen/etc.)
We maken hierop een uitzondering voor redactionele items en/of enquêtes met redactionele toestemming.
o. Verwijderen topics i.v.m. privacy gevoeligheid. Persoonlijke discussie met aantoonbaar privacygevoelige kwesties worden op verzoek van de discussie opener verwijderd. RELATIELEER.NL conformeert zich hiermee aan de op 11 december 2007 gepubliceerde “Richtsnoeren Publicatie van persoonsgegevens op Internet” van het College Bescherming Persoonsgegevens.

p. Verwijderen van Openings Posts (OP). Bij herhaaldelijk verwijderen van OP zonder duidelijke reden met betrekking tot de privacy ontvangt de betreffende Topic Opener een waarschuwing. Mocht de forum-er deze waarschuwing niet tot zich nemen zullen er conform regels van het bansysteem stappen worden ondernomen.
q. Trollhunten. Het openbaar beschuldigen van gebruikers voor trollen is niet toegestaan. Er kan melding van worden gemaakt bij de moderators via forum@RelatieLeer.nl.
r. Off-Topic gaan binnen topics. Het is niet toegestaan om off-topic te gaan binnen de topics op het forum. Off-topic posts kunnen door de moderators zonder overleg offline worden gehaald.
s. Reclame eigen bedrijfjes, webshops en commerciële producten.
Het prikbord mag niet worden gebruikt voor reclame voor eigen bedrijfjes, webshops of commerciële producten. Wanneer een topic of bericht een puur commerciële functie heeft, bijvoorbeeld structureel aanbod van eenzelfde soort artikel(en) dan houdt RelatieLeer.nl zich het recht voor dit als spam te zien. Het prikbord is bedoeld voor het aanbieden en uitwisselen van artikelen door particuliere gebruikers. Het is niet altijd direct duidelijk of er sprake is van commerciële verkoop. Bij twijfel zal dit per geval na contact met de desbetreffende forum-er worden beoordeeld.
t. Op de man spelen/provocatie richting medeforum-ers.
Het plaatsen van berichten die als op de man spelend of provocerend richting mede-forum-ers kunnen worden beschouwd, is niet toegestaan. De beheerder zal desbetreffende berichten beoordelen, waarbij overtreding wordt bestraft via het bansysteem.
u. Verbastering van namen/personen. Het verbasteren van namen/personen is niet toegestaan, dit kan verwarrend en kwetsend zijn. Indien dit toch gebeurt zal er gehandeld worden volgens het bansysteem.
v. Bedreiging RelatieLeer.nl medewerkers. RelatieLeer.nl vindt bedreiging, agressie, geweld, intimidatie en provocerend gedrag tegen haar medewerkers onacceptabel. Dit betreft alle onderstaande “bedreigingen” ongeacht of deze op het forum, in verband met uitoefening van werkzaamheden namens RelatieLeer.nl, dan wel in de privésfeer of in welke andere voorkomende omstandigheid dan ook plaatsvinden.
Als bedreiging zal worden gezien:
– Verbale bedreiging en/of intimiderend taalgebruik via het forum en via email, telefoon en/of enig ander kanaal;
– Fysieke bedreiging;
– Provocerend/ intimiderend gedrag;
– Bedreiging en intimidatie via derden.
Bij een “bedreiging” zal de beheerder op het forum direct, volgens regel nr. 5 van de huisregels, de berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf. De desbetreffende gebruiker zal direct een permanente ban ontvangen, waarover niet met de Community Manager kan worden gecorrespondeerd. Een eventueel topic zal offline gehaald worden.
Daarnaast zal er worden beoordeeld of er aangifte van bedreiging kan worden gedaan bij de politie zoals omschreven in artikel 284 dan wel 285 van het Wetboek van Strafrecht. Bovengenoemde maatregelen gelden voor de bedreiging en intimidatie van medewerkers van RelatieLeer.nl als ook voor de bedreiging en intimidatie van familieleden/partners van medewerkers.

5. Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt?
– De beheerder kan berichten wijzigen of verwijderen zonder waarschuwing vooraf.
– Wanneer een topic om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de beheerder het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten.
– De beheerder kan een waarschuwing sturen of een ban uitdelen, wanneer een forumregel door een gebruiker wordt overtreden. Hierbij wordt het zogenaamde bansysteem gehanteerd:

– eerste overtreding: waarschuwing
– tweede overtreding: 24 uurs-ban
– derde overtreding: een week-ban
– vierde overtreding: een maand-ban
– permanente ban (kan tevens direct worden gehanteerd bij ernstige misdragingen en spam)

Indien een gebruiker na het krijgen van een waarschuwing of ban een periode van minimaal drie maanden zonder overtreding gebruik maakt van het forum dan wordt de laatst verkregen waarschuwing of ban kwijtgescholden. Dit geldt alleen voor de laatste waarschuwing of ban, er worden dus niet meerdere bestraffingen kwijtgescholden bij een langere periode zonder incident. Een permanente ban wordt niet kwijtgescholden.
– De beheerder kan contact opnemen met de “abuse afdeling” van je provider, dit kan uiteindelijk leiden tot het afsluiten van je internetaccount.

6. Iemand anders misdraagt zich. Wat kun je doen?
Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In een dergelijk geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te ver, meld dat dan aan de moderators, die zullen indien nodig actie ondernemen. Je kunt de moderators bereiken via forum@RelatieLeer.nl.

Algemene voorwaarden
RL Forum is een onderdeel van RelatieLeer.nl. Deelname aan en inschrijving bij RelatieLeer.nl, en gebruik van de site RelatieLeer.nl, vindt plaats onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle diensten en activiteiten die samenhangen met RelatieLeer.nl en/of worden aangeboden door RelatieLeer.nl.

Huisregels

RelatieLeer.nl biedt op RelatieLeer.nl een forum aan. RelatieLeer.nl vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft RelatieLeer.nl een aantal richtlijnen en huisregels samengesteld. Je krijgt alleen toegang tot het forum als je akkoord bent gegaan met de huisregels.

Aansprakelijkheid

1. Het deelnemen en/of gebruik maken van de site RelatieLeer.nl geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. RelatieLeer.nl is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website RelatieLeer.nl.

2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website RelatieLeer.nl, is het mogelijk dat de informatie die op RelatieLeer.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

3. De content op de website RelatieLeer.nl is grotendeels afkomstig van de deelnemers aan RelatieLeer.nl. RelatieLeer.nl is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website RelatieLeer.nl geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. RelatieLeer.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

4. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina`s van RelatieLeer.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of RelatieLeer.nl. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op RelatieLeer.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van RelatieLeer.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om RelatieLeer.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van RelatieLeer.nl verkregen is. RelatieLeer.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via RelatieLeer.nl verkregen informatie. De informatie op RelatieLeer.nl wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Privacy beleid

Het privacy & cookiebeleid van RL Forum en RelatieLeer.nl vindt u op de pagina privacy disclaimer

Copyright
RelatieLeer.nl behoudt het recht – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van RelatieLeer.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in RelatieLeer.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van RelatieLeer.nl (ook niet via een eigen netwerk). Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten deelnemers.

1. Door plaatsing van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de deelnemer op de website RelatieLeer.nl geeft deelnemer volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan RelatieLeer.nl dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele-, en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van RelatieLeer.nl en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via Internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s USB Sticks- Flash- SD- kaarten en dergelijke.

2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de deelnemer afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op RelatieLeer.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.

3. Deelnemer staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website RelatieLeer.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart RelatieLeer.nl ter zake van vorderingen van derden.

4. RelatieLeer.nl heeft het recht, maar niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website RelatieLeer.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van RelatieLeer.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten RelatieLeer.nl

1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam RelatieLeer.nl en het logo van RelatieLeer.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij RelatieLeer.nl.

2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website RelatieLeer.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, lay-out) berusten uitsluitend bij RelatieLeer.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RelatieLeer.nl is het onder meer niet toegestaan de website RelatieLeer.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde “framing” valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaar maken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Leeftijdsgrens

1. Deelnemers onder de 18 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan RelatieLeer.nl onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. RelatieLeer.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn. 2. RelatieLeer.nl behoudt zich het recht voor om deelnemers onder de 18 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van RelatieLeer.nl indien zij niet op verzoek kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.

Bevoegdheden en rechten redactie RelatieLeer.nl
De redactie van RelatieLeer.nl is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto, beeld, video, tekst en/of ander materiaal per direct van de website RelatieLeer.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van RelatieLeer.nl, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van RelatieLeer.nl, de verdere toegang tot c.q. deelname aan RelatieLeer.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

De redactie van RelatieLeer.nl is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen met RelatieLeer.nl die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze site, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam